Maes tretman. Zbog čega je dobar za vaše dijete?

Maes tretman. Zbog čega je dobar za vaše dijete?

Primijetili ste da se vaše dijete ne pokreće na uobičajen način, “izvija se”, ne drži samostalno glavu, ne posjeda se ili nije prohodalo. Preporuka liječnika specijaliste je uključivanje na “vježbice”. Jedan oblik takvih “ vježbica” koje vašem mališanu mogu pomoći usvojiti ispravan obrazac pokretanja ili pomoći mu da savlada određenu motoričku vještinu je i Maes tretman.

 

Maes tretman provodi se s bebama od najranije dobi ali i sa starijom djecom kod koje postoje odstupanja u razvoju motorike. Maes tretman kompleksni je koncept koji kroz pomno osmišljenu igru i handling objedinjuje sva razvojna područja.

Kod djece kod koje postoji odstupanje na području motoričkog razvoja postoji mogućnost da je došlo do ozljede mozga u ranom stadiju njegova razvoja. To oštećenje može biti uzrokovano različitim čimbenicima, a posljedice ovisi o njegovoj veličini, mjestu u mozgu na kojem se ono nalazi i vremenu u kojem se dogodilo. Takva djeca i djeca sa sličnim neurološkim stanjima razvila su neke atipične obrasce koordinacije kako bi bila uspješna u izvršavanju različitih zadataka te interakciji s okolinom, a koja su odraz onoga što se događa u njihovom mozgu.

Kada govorimo o ozljedama mozga, moramo naglasiti kako posljedice ovise o vremenu kada je došlo do ozljede, veličini ozljede i mjestu na kojem je ozljeda nastala. Osim na motoričkom razvoju, posljedice se mogu vidjeti i na drugim segmentima razvoja, a u kojoj mjeri i u kojem obliku će biti vidljive ovise o tri prethodno nabrojana čimbenika. Maes tretman je koristan pristup populaciji djece koja imaju oštećenja mozga jer ovim pristupom dolazi do promjena u samom mozgu djeteta. Mozak uči nove strategije pokreta i kretanja, a dijete postaje funkcionalnije u svojoj okolini.

3 razloga zbog kojih se odlučiti na MAES tretman:

  1. Učenje novih vještina: ovim oblikom tretmana dajemo djetetu mogućnost da uči nove vještine. To učenje događa se kada dijete dovedemo u određenu situaciju za koju ono samo mora pronaći rješenje. Tako facilitiramo djetetov mozak da nađe rješenje za pojedinu situaciju na način koji je drugačiji od onoga koje je prije koristilo. Ako dijete ima atipična rješenja problema, zaustavljamo ga u tome i postepeno nudimo mogućnosti za nova rješenja. povećava se djetetov repertoar pokreta: zamislite da se vaše ruke pokreću na samo dva načina: možete ih saviti ili ispružiti. Sada zamislite kako bi dohvatili npr. čašu vode i prinijeli je ustima sa samo te dvije vrste pokreta. Vrlo teško. To bi značajno utjecalo na aktivnosti koje možete samostalno izvesti.
  2. Kroz Maes tretman povećavamo djetetov repertoar pokreta – učimo ga mnoštvu separiranih pokreta koje onda može kombinirati u različitim situacijama. Važno je da dijete može biti selektivno u pokretanju – primjerice ako dijete učimo samo stajanje ono neće biti sposobno stajati i udariti loptu. Stoga moramo raditi na što većem broju kombinacija pokreta. Ako djetetov mozak ima sposobnosti kontrolirati veći broj kombinacija postići ćemo povećanje kvalitete pokreta.
  3. Promjena posturalnog obrsaca i obrasca koordinacije: ova dva elementa pokreta i kretanja su priprema za aktivnost koja će se dogoditi. Kada bacamo loptu naše tijelo zauzima određeni stav, posturu, a ruke, noge, trup i glava nam se pokreće u u određenom obrascu koordinacije kada tu loptu bacimo. Oni nam govore o strategiji koju koristimo prilikom pokretanja. Djeca s odstupanjima na motoričkom području koriste atipične obrasce koordinacije i posture koje želimo promjeniti. Na taj način dolazimo do optimalnog korištenja našeg tijela u svrhu svakodnevne interakcije s okolinom.

maes Igra i MAES Tretman.
Igra je kanal kroz koje dijete uči različite stvari pa ju tako možemo iskoristiti da bi naučilo pokretati se na adekvatniji način. Maes tretman veliku važnost pridaje igri i odabiru igračaka. Važno je tijekom tretmana uključiti igru da bi se djetetu održala motivacija. Tako dajemo smisao njegovom kretanju (npr. pokreće ruku da bi posegnulo za igračkom). Ako od njega zahtijevamo samo pokret ono neće znati zašto se kreće. Pri odabru igračke moramo imati na umu da ona ne smije biti preuzbudljiva za dijete ali dovoljno zanimljiva da održi motivaciju. Takđer moramo paziti da dijete ima razvijene vještine koje su mu potrebne da bi odradio zadatak zadan igračkom.

Djeca imaju prirođenu potrebu za kretanjem i istraživanjem prostora oko sebe. Ovim oblikom tretmana dajemo im mogućnost da tu svoju potrebu zadovolje na kvalitetniji i raznovrsniji način od onoga koji su do sada primjenjivali. Sami pronalaze rješenja za situacije u koje ih dovedemo, a s obzirom na vještine koje imaju razvijene. Ta rješenja mogu kasnije primijeniti u nekim drugim zadacima.

Djeci je tretman zanimljiv jer se koriste igračke koje im povećavaju motivaciju za kretanjem. Ne dovodimo ih u situacije za koje nemaju razvijene vještine te im tako umanjujemo strah od neuspjeha.

Promatramo ih i analiziramo u cijelosti, tražimo uzrok i posljedicu njihova kretanja, ne svrstavajući ih u strogo zadane okvire raznih klasifikacija. Kada sve to uzmemo u obzir Maes terapija je vrlo kreativna metoda učenja kretanja kojom možemo postići uspjeh kojim će biti zadovoljni dijete i obitelj u cijelosti.

Bacc.pyhisioth., Iva Barić, praktičar rane intervencije, MAES terapeut